Deutsch Hungarian Bulgarisch Türkisch
0Вашата кошница
Кошница »

Избор на продукт Silkn

Добре дошли отново!

Регистрация ел.вестник

еМейл-адрес:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ
На Kopper LeasingberatungsgmbH

1.Общи положения
За всички продукти и услуги, които се предлагат в онлайн-магазина Silkn, както и използването на уеб-страницата www.silkn.cc и всички поддомейни, които принадлежат към този домейн, важат следните общи търговски условия.

Промени, допълнения и уговорки към тези общи условия са валидни само, ако са направени в писмен вид.

2.Сключване на договор в онлайн-магазина
2.1.Продуктите в онлайн-магазина Silkn са само една необвързваща подкана към клиента, да поръча стоката.

2.2.Поръчката на стоки през интернет в онлайн-магазина  е счита по презумпция за съгласие за сключванен на договор за покупка.

2.3.Онлайн-магазинът Silkn има право в рамките на 5 календарни дни  да приеме тази заявка за покупка, като изпрати потвърждение на поръчката. Потвърждението става чрез изпращане на еМейл. След изтичане на 5-дневния срок, заявката се счита за отхвърлена.

2.4.Да сключват договор  за покупка с онлайн-магазина Silkn имат право  само лица, навършили 18 години и които към момента на сключване на договора, не съществуват правни ограничения за тях да сключват такива.

3.Срок за доставка
Доставката става чрез изпращане на стоката до  дадения от клиента адрес и при плащане на разноските за опаковане и транспорт.

Срокът за доставка в пределите на Австрия е по принцип 2-4 дни (в зависимост от избора на доставчик след сключване на договора за покупка) и започва да тече от изпращането на потвърждението на поръчката.
Информацията за срока на доставката  да се счита за необвързваща, освен ако няма друга писмена уговорка.
Ако някой от артикулите за кратко не е в наличност, ще Ви информираме по еМейл за очакваната доставка, ако сте ни оставили правилен адрес.

  • Извършваме доставка както в Австрия, така и в ЕС.
  • При доствки в чужбина (ЕС-страни) срокът е до 4 работни дни.
  • Цената за опаковка и доставка се изчислява в зависимост от теглото, освен ако не е записано нещо друго.
При забавени доставки, като напр. в случаите на форсмажорни  обстоятелства, смущения в трансп. Трафик както и други особени обстоятелства, за които онлайн-магазина не може да носи отговорност, към същия не могат да бъдат предявени искове и той не дължи обезщетения по такива. Същото се отнася и за случаите, в които доставчиците на онлайн-магазина забавят или обявят невъзможност за изпълнение на поръчката.

5. Разходи за опаковане и доставка
За доставки в Австрия и страните от ЕС начисляваме на клиента логистичните разходи, валидни в момента на сключване на договора; сумата зависи от бройките и теглото на артикула.

При поръчки на стойност над 10.000,- евро доставката в Австрия и другите ЕС-страни е безплатна.
За сметка на клиента се сключва само застраховка транспорт. Щети по време на транспорта трябва веднага да бъдат съобщени на доставчика.

6. Плащане, забава на плащането и клауза за собственост при забава
Плащането при доставки в Австрия и страните от ЕС може да стане с:
  • Кредитна карта (отчислението става след изпращане на стоката, допускат се следните карти (VISA, Mastercard).
  • Наложен платеж (доставка за частно лице). Клиентът е длъжен да плати при доставяне на стоката.
  • Плащане предварително (доставка за частно лице). Клиентът е длъжен да плати покупната цена веднага след сключване на договора с превод по наша сметка.
  • Фактура (дистрибутори) – Клиентът е задължен да плати сумата по фактурата в уговорения срок за плащане след получаването на стоката.

При предварително плащане ще получите от нас еМейл с точните данни за фактурата.

Моля, за това въвеждайте точния си еМейл- адрес и/или Вашия тел. Номер във форумуляра за поръчка, за да можем да останем в контакт с Вас.

Моля, при банков превод записвайте като основание за плащането Вашето име и номера на фактурата, за да може плащането да се идентифицира с Вас.

 

При доставки с наложен платеж австрийските пощи изисквата допълнителна такса, която трябва да се заплати от получателя.

При доставки в чужбина плащането става или предварително или с наложен платеж.

До заплащане на пълната цена доставените стоки остават собственост на онлайн-магазина Silkn. Преди стоката да преминала във владение на купувача, не е допустимо с нея да се разполага, да се залага, както и да се преработва под каквато и да е форма, без изричното съгласие на онлайн-магазина Silkn.

При просрочване на уговорения срок за плащане ще Ви начислим такси за обработка и изпращане на предупредителното писмо. В случай, че клиентът забави плащането, онлайн-магазина Silkn има право да начисли законовите лихви за просрочие.

7. Цени
7.1. Цените на изложените стоки са крайни, което означава, че в тях са включени вече е начисления ДДС в размер на 20 %.

7.2. Благодарение на непрекъснатото актуализиране на онлайн-магазина, вече не е необходимо да се правят актуализации на цени и вид на стоката, както беше наложително преди. Въпреки това не са изключени печатни грешки.
7.3. Обявената цена към момента на изпращане на поръчката  от страна на клиента е единствената валидна при фактуриране.
7.4. Възможностите за плащане на стоките са както са представени в алинея 6. Изключения важат само тогава, когато тези са договорени между онлайн-магазина и клиента в писмен вид.

7.5. Ако клиентът не изпълни задължението си да заплати стоката след изтичане на срока, назован в алинея 6, онлайн-магазина си запазва правото, да начисли всички възникнали в резултат на това забавяне разходи по обработка и изпращане на предупредителните писма до клиента.

7.6. Ако клиентът изпадне в забава на плащането, то онлайн-магазина има право, да изиска плащането на лихвите за забавата в установения от закона размер. Освен това онлайн-магазинът си запазва  правото да предяви иск за последващи щети, възникнали вследствие на забавата.

8. Отказ
Онлайн-магазинът си запазва правото да откаже да изпълни задълженията си по договора, ако се окаже, че клиентът е подал неверни данни относно своята платежоспособност или по обективни причини същата изглежда много вероятна.

9. Право на връщане на стоката
Неизползвани артикули в ненарушена оригинална опаковка могат да бъдат върнати в рамките на 7 дни от датата на доставката. Разходите по обратната доставка/логистичните разходи за нея се поемата от клиента. Използвайте за обратната доставка адреса на нашата фирма.

10. Право на отказ на клиента и последици
Указанията за упражняване на правото на отказ  и последиците са приложени и са част от настоящите Общи условия.

11. Щети, нанесени по време на транспорта
Клиентът е длъжен да провери стоката при получаването й. Ако установи щети по нея, трябва незабавно да уведоми шофьора-доставчик (фирмата доставчик). Ако липсващи елементи или щетите не могат да бъдат идентифицирани отвън, клиентът да уведоми в рамките на 3 дни след датата на доставката онлайн-магазина или в рамките на 5 дни от датата на доставката  транспортната фирма, за да могат да бъдат предявени някакви искове към транспортната фирма в рамките на установения срок. Клиентът застава на страната на онлайн-магазина, ако се наложи да бъдат предявени искове към съответната транспортна фирма респ. застрахователната компания на същата. Клиентът си запазва правото да предяви иск за дефекти по стоката.

12. Гаранция
12.1. Ако стоката има дефекти, клиентът първо има право да изиска отстраняване на същите.
12.2.  Потребителите имат право да изберат начина на отстраняване на дефектите, като съществуват следните алтернативи: отстраняване чрез поправка или доставка на липсващи елементи.
Онлайн-магазина Silkn може обаче да откаже избрания начин на остраняване на дефекта, ако този е свързан с неоправдано високи разходи, а другия начин е без значими недостатъци за потребителя.

12.3. За  корпоративните клиенти  онлайн-магазинът изпълнява задължението си за гаранция на стоката, като по собствена преценка  избира  начина за отстраняванен на дефекта.

12.4. Клиентът няма право да отстранява дефекта сам или чрез трето лице, без разрешение на онлайн-магазина Silkn.

Ако е направил  разходи за това, то той няма право на замяна.

12.5. Ако отстраняването на дефекта не е било възможно, клиентът има право да избере следните алтернативи – да поиска намаляване на цената съгласно предвиденото в закона, да се откаже от договора за покупка (да върне стоката), да поиска обезщетение или връщане на направени за остраняване на дефекта разходи. Ако клиентът избере обезщетение или поиска връщане на направените за отстраняване на дефекта разходи, важат ограниченията в точка 13 от настоящите Общи условия.

12.6. При нови стоки гаранцията за дефекти е 2 години за частни лица и една година за корпоративни клиенти. Всички гаранции дадени за стоката от нейния производител, остават негово задължение. Онлайн-магазинът Silkn не покрива никакви производствени гаранции за стоката.  При стоки втора употреба гаранцията за дефекти е една година от доставката, освен ако предявяване на тези претенции не е изключено съгл. Точка 12.7.  Свързани с тези срокове облекчения не важат, доколкото онлайн-магазина Silkn носи отговорност по точка 13 от тези Общи условия или ако става дума за вещно право на трето лице, на базата на което стоката може да бъде изискана.

12.7. Гаранцията за дефекти  на  стоки  втора употреба не важи при продажба на корпоративни клиенти.
Това важи и за дефекти, възникнали след сключване на договора и преди предаване на стоката във владение на купувача. Това обаче не важи в случаите на точка 13 от настоящите Общи условия или ако става дума за вещно право на трето лице, на базата на което може да бъде изискана стоката.

12.8.Гаранцията не важи и при дефекти, възникнали вследствие на неправилна употреба или на целенасочено погубване на стоката.

12.9.Гаранцията отпада и  при всеки опит за ремонт или отваряне от страна на купувача или неупълномощени трети лица.

12.10.Корпоративните клиенти имат право да съобщат писмено за явни дефекти в рамките на две седмици от получаване на стоката; в противен случай не могат да бъдат предявявани евентуални претенции за гаранции. За спазване на срока е достатъчно онлайн-магазина Silkn своевременно да се уведоми в писмен вид.

12.11. За дефекти по стоката не се считат такива, които клиентът е причинил при неправилна работа с уреда.  В този случай за правилна работа и експлоатация на уреда се считат указанията на производителя на стоката.

12.12.Гаранцията е две години. Те започват да текат от датата на получаване на стоката.

13.Клауза материална отговорност
Ако по-долу не е изрично написано нещо друго, във всички останали случаи на предявяване на  претенции от страна на  клиента, базирани на каквито и да е правни основания, се считат за недопустими. Поради това онлайн-магазина не носи материална отговорност  за щети и дефекти, които са извън обхвата на стоката, обект на доставка. В тази връзка изрично се подчертава, че онлайн-магазина не носи отговорност  за пропуснати ползи или други имуществени щети на клиента. В случаите, по които не важи гаранцията или онлайн-магазина не носи отговорност или само частична такава, това ограничение важи и за физическите лица във фирмата (работници, представители и подизпълнители). Това ограничение на отговорността не важи, ако дефекта е причинен умишлено или се дължи на груба небрежност.
Тук описаните клаузи не ограничават правата съгл. Закона за защита на потребителите. Ако онлайн-магазина наруши поради груба небрежност някое от релевантните си, записани в договора,  задължения, той дължи обезщетение в размер не по-голям от типичния за такива случаи щети.
Ако поради дефект бъде изпратена нова част/нов артикул, купувачът  е длъжен в рамките на 30 дни да върне за собствена сметка на онлайн-магазина  старата дефектна стока.
Връщането на дефектната стока трябва да се осъществи съгласно законовите предписания. Онлайн-магазина си запазва правото, в рамките на закона да предяви иск за обезщетение.

Срокът, в който може да се предяви такъв иск, е две години. Същият започва да тече от деня на доставка на стоката.

14.Защита на личните данни
Предоставените от клиентите лични данни се използват единствено за обработка на поръчката. Всички Ваши данни се съхраняват при нас строго поверително. Предоставяне на данните Ви на трети лица (напр. транспортни фирми) е възможно само, ако това е наложително за изпълнение на Вашата поръчка. Данните от поръчката се предават закодирано, въпреки това не носим отговорност за сигурността на Вашите данни по време на техния пренос в интернет-пространството (например при техническа грешка на доставчика) или при евентуален криминален пробив от страна на трети лица в нашата интернет - базата данни. Данните за достъп, които сме изпратили по желание на клиента, са поверителни. Ние не носим никаква отговорност за изполването на тези данни.  Всяко друго предоставяне на Вашите лични данни става с Вашето изрично съгласие.

15.Авторско право
Всички представени на интернет-страницата снимки, графики и лого на фирми са собственост на съответните фирми и са тяхно защитено авторско право. Всички представени на тези страници снимки, лого, текстове, доклади и програми, които са разработени от нас, не могат да бъдат копирани или ползвани по друг начин, без нашето изрично съгласие за това. Всички права запазени.

16.Други
Ние не можем да влияем на нашите доставчици, ако те извадят от производствената си програма някой от артикулите,  и с това се прекратят доставките им, както и ако ги променят по вид и модел. Ако доставчикът ни предложи подобен артикул, като заместител, ще Ви информираме. Към нас не може да бъде предявен иск за обезщетение заради артикул, който вече не се произвежда. Запазваме си правото на промени в цените на отделните артикули.

17.Валидност на Общите условия/Компетентен съд при спорове
С активиране на Вашата поръчка Вие приемате Общите условия на онлайн-магазина Silkn. Ако една от клаузите на Общите условия се окаже по някаква причина невалидна, това не засяга валидността на останалите. Всички споразумения  важат само, ако са направени в писмен вид. За място на сделката се счита Виена, компетентен съд при възникнали спорове – Виена, освен ако в закона не е указано нещо друго. Важи вещното право на Република Австрия с изключение  нормите от колизионното право и  облигационното право на ОН.

Приложение: Правна помощ  при упражняване правото на отказ

Право на отказ
Частните потребители имат право да откажат закупуването на стоката. В рамките на един месец без да се позовават на причината, те имат право в писмена форма (писмо, факс, мейл) или връщане на стоката, да се откажат от договора за покупка. Срокът започва най-рано от момента, в който настоящата правна помощ  е предоставена на клиента в писмена форма, в никакъв случай обаче преди деня на доставка на стоката при клиента. При изчисляване на този срок, денят, в който е предоставена тази информация в писмена форма, респ. денят на доставка на стоката при клиента, не се счита. Отказът от покупката трябва да се изпрати до:

Фирма Kopper LeasingberatungsgmbH

Име: Франц Копер
Franz Kopper
улица : Weiglgasse 19/16
 пощ. Код, нас.място : 1150 Wien
 еМейл: info@silkn.cc
 факс: +43 (1) 8928460

Последици от отказа:
В случай на валидно отправен и признат отказ получените стоки и услуги трябва да се върнат, както и всички ползи  (наприм. Лихви). Ако не сте в състояние да ни върнете стоката пълно или частично или това е възможно, но в по-лошо състояние на стоката, трябва да ни компенсирате до съответната стойност.

С по-лошо състояние не се има предвид нормалното състояние на стоката при правилна експлоатация. Но компенсация на стойността е задължителна, ако потребителя не може изцяло или частично да върне стоката, както и ако това е възможно само в по-лошо състояние на същата. Това не важи, ако стоката е повредена при нормална проверка на нейната функционалност в магазина.

Ако стоката трябва да се изпрати по куриерска служба, разноските за това са за сметка на клиента.

Нямат правото на отказ и връщане на стоката клиенти, които са поръчали стока, изработена по тяхна поръчка. Същото важи и за стока, чийто вид изключва възможността за изпращане обратно или може да се развали, или срокът на годност вече е изтекъл, за аудио и видеозаписи или софтуер, ако електронният носител вече е декодиран или за вестници и списания.


Обратно